loading
Warszawa a w niej ?azienki Królewskie i pawie - ptaki pró?ne od dzieci?stwa
?azienki Królewskie w Warszawie - najwspanialszy zespó? architektury polskiej doby klasycyzmu stanis?awowskiego. Przy projektowaniu rozleg?ego parku krajobrazowego pracowali Jan Christian Szuch i Karol Agricola. W XIX w. ?azienki nale?a?y do Romanowów, ale park pozosta? ogólnodost?pnym. W 1944 r. Niemcy obrabowali i spalili Pa?ac na Wodzie. Odbudowa wed?ug planów Jana D?browskiego zako?czy?a si? w latach sze??dziesi?tych. Obecnie zespó? parkowo-pa?acowy ?azienki Królewskie jest samodzieln? placówk? muzealn?, t?tni?c? bogatym ?yciem kulturalnym i wspania?ym miejscem wypoczynku na ?wie?ym powietrzu dla Warszawiaków. Pawie s? jedn? z wizytówek tego miejsca

Paw to niew?tpliwie jeden z najpi?kniejszych ptaków ?wiata. Ju? od czasów prehistorycznych ozdabia? dwory ksi???t, królów i magnatów od Azji przez Europ?. Pawie s? do?? odpornymi ptakami, ?atwo si? oswajaj?. Tak?e w naturze pawie ?yj? w lasach galeriowych, zaro?lach i d?unglach Indii. Ka?da rodzina pawi: kilka samców i dwa razy wi?cej samic, ma swoje terytorium. W?a?ciwie nie wypuszczaj? si? dalej. Mimo ?e potrafi? lata?, u?ywaj? tej zdolno?ci bardzo niech?tnie i na krótkie dystanse, bo szybko si? m?cz? (po 100-200 metrach). Trzeba jednak przyzna?, ?e samiec w locie wygl?da naprawd? imponuj?co - z?o?ony ogon ci?gnie si? za nim jak tren.Pawie ca?y dzie? sp?dzaj? na ziemi, szukaj?c pokarmu, tokuj?c. Na wieczór podfruwaj? na szczyty drzew. Tam jest bezpiecznie, wi?c tam zasypiaj?. Samce, jak wszystkim wiadomo, nosz? przepi?kne pióra na ogonie. Za to g?os maj? nieprzyjemny - niby tr?bi?cy, ale do?? chropowaty, bardzo dono?ny. Wsz?dzie twierdzi si?, ?e krzycz? na deszcz. To akurat nieprawda - tak po prostu brzmi pawi okrzyk terytorialny. Wydaj? go najcz??ciej rano i wieczorem. Oznacza to tyle, co kukuryku u koguta. Siedz? na wysokiej ga??zi i stamt?d obwieszczaj?: To jest moje królestwo! Prosz? mi tu nie w?azi?! Samice s? szare, nudne i kurowato - domowe. Ale ich rola jest ca?kiem inna ni? samców, które maj? tak zaszpanowa? przed panienk?, by przekaza? swoje geny. Samce, które maj? najpi?kniejsze ogony, maj? najwi?ksze szanse na przed?u?enie gatunku. W czasie toków potrafi? swoje pióra postawi? ca?kowicie pionowo. Nosz? je jak tarcz?. Rol? szarej kury jest jak najlepiej wybra?. W jaki sposób udaje jej si? to zrobi?, to ju? jej tajemnica. Ma?e pawie ju? w wieku kilku dni zaczynaj? pokazy i pseudo walki mi?dzy sob?. Strosz? piórka i staraj? si? zaprezentowa? od jak najlepszej strony. Mo?na wi?c powiedzie?, ?e pawie pró?no?? maj? w sobie od dzieci?stwa. Doros?e samce te? walcz?, pokazuj?c rywalowi wszystkie swoje wdzi?ki. Ten, który uzna, ?e wygl?da gorzej, ust?puje pola i sk?ada ogon. M?ode samce prawdziwy tren zyskuj? dopiero w trzecim roku ?ycia. Pó?niej rozwija si? jeszcze przez trzy lata, a potem s?abnie. Pawie s? d?ugowieczne. Mog? ?y? ponad 20 lat; s? fascynuj?cymi ptakami, ich niezwyk?a uroda, dostojno??, elegancja, gracja i powaga dodaj? uroku parkom, alejom i przydomowym ogrodom. Ich zdolno?ci adaptacyjne i oswojenie sprawiaj?, ?e ich hodowla sta?a si? niezwykle popularna. Bardzo cenione dla swych pi?knych ogonów pawie hodowano w staro?ytnej Grecji ju? od V w p.n.e. Przy ?wi?tyni Hery na wyspie Samos ptaki te otaczano specjaln? opiek?, by?y tej wielkiej ulubie?cami i atrybutem, umieszczanym wraz z ber?em, symbolem w?adzy na bitych tam monetach. Rzymska Junona, odpowiedniczka Hery, zaprz?g?a - jak mówi jeden z mitów - pawie do swego rydwanu, którym podró?owa?a po ?wiecie. Zazdrosna o kochank? swego m??a Zeusa zamieni?a j? w ja?ówk? i rozkaza?a stuokiemu Argusowi, aby j? pilnowa?. Gdy zagniewany Zeus kaza? ?ci?? Argusowi g?ow?, Hera zabra?a wszystkie jego oczy i rzuci?a zaprz??onym pawiom na ogony. Tak w?a?nie – wed?ug staro?ytnych rzymian - powsta?y „pawie oczka”na d?ugich ogonach pochodz?cych z Indii ptaków. W staro?ytnej Brytanii – zapewne pod wp?ywem pobytu rzymskich legionów – pawie pióra oznacza?y nie?miertelno??, któr? mia?o zapewni? sypianie na wy?cielonym nimi ?o?u. Z czasem te pi?kne pióra sta?y si? nagrod? wr?czan? trubadurowi z r?k opiewanej przez niego damy, symbolem m?stwa, og?ady, dumy rycerskiej. W symbolice chrze?cija?skiej trzy pawie pióra oznacza?y trzy cnoty – wiar?, nadziej? i mi?o??, a ozdoba z nich trafi?a na ?redniowieczne rycerskie szyszaki i he?my, oraz do klejnotów herbowych. .. „ma by? bróg ?ó?ty, bro?yny u niego albo s?upy w polu czerwonem, (... ) na he?mie pawi ogon, na nim taki? bróg, ale jakby wywrócony..” (Niesiecki, Herbarz ) Trzy pióra osadzone na koronie opasanej mottem „ich dien” ( ja s?u?? ) s? do dzisiaj emblematem nast?pcy tronu angielskiego, ksi?cia Walii, tak?e ród Medyceuszy piecz?tuje si? trzema piórami w kolorze flagi Italii – bia?ym, zielonym i czerwonym, oznaczaj?cymi m?dro??, wstrzemi??liwo?? i odwag?. Znaj?c dzieje tego starego rodu trzeba przyzna?, ?e dzia?a? zgodnie z t? dewiz?, omijaj?c jednak – i to do?? skutecznie – drug? z wymienionych cnót.... Pawie s? wielk? atrakcj? m.in. warszawskich ?azienek. Krocz? dumnie alejkami parku jakby by?y ?wiadome niezwyk?ego pi?kna, niebanalnego upierzenia i wielkiego podziwu jaki wywo?uj?. Przystaj? na ?rodku alei, rozk?adaj? bajecznie kolorowe ogony i krzycz?: To my! Podziwiajcie nas! Podziwiajcie, bo zaraz nas tu nie b?dzie! Zwiedzaj?cy oblegaj? ptaki z aparatami fotograficznymi a pawie z dum? jakby krzycz?c: Chwila dla reporterów! Ale tylko chwila! Dzieci z zachwytu otwieraj? buzie, bo wiedz?, ?e pr?dko takiego ogona wiruj?cego palet? barw, nie zobacz?... no chyba, ?e w bajce... albo na zdj?ciu..... Najcz??ciej pawie spotka? mo?na w okolicach Pa?acu na Wodzie i amfiteatru.

Warszawa a w niej ?azienki Królewskie i pawie - ptaki pró?ne od dzieci?stwa

Paw
Kroczy pawik parkiem,
I na wszystkich prycha,
Maszeruje wdzi?cznie,
Nap?dza go pycha.

Spotka? tam panienk?,
Roztoczy? swe czary,
Panna si? nie broni,
Nie uniknie kary.

Paw urok rozsiewa,
Swe toki zaczyna,
Pannic? nabiera,
G?upoty przyczyna.

Sko?owana panna
Z ma?lanym wzrokiem,
Wida? to wyra?nie
Pod pawia urokiem.

Kiedy mu ulegnie
To przegrana dola,
Paw odejdzie dumny
A dla niej niewola.

?ycie wci?? nas uczy
By nie s?ucha? toku,
Kto? ci? wykorzysta,
Inn? ma na boku.

Kiedy pawia spotkasz
Zatkaj sobie uszy,
Pójdzie jak niepyszny,
Odejdzie do g?uszy.
( wiersz znaleziony w necie )Paw Królewski jest najbardziej znanym i najcz??ciej hodowanym pawiem z wszystkich ras. Doczeka? si? wielu nazw: Paw zwyczajny, Paw niebieski, Paw Indyjski. Nie ma podgatunków jednak szeroko zakrojona hodowla parkowo wolierowa wp?yn??a na du?? ilo?? mutacji. Paw królewski jest najbardziej rozpoznawalnym ptakiem z po?ród wszystkich ptaków ozdobnych.
Zasi?g wyst?powania: Sri Lanka, Pakistan, Indie. Wiele powtórnie zdzicza?ych populacji wyst?puje na ca?ym ?wiecie.
?rodowisko naturalne: ró?ne, lasy li?ciaste, tereny uprawne, blisko osad ludzkich.
Paw królewski jest nie do pomylenie, je?li ju? to tylko z Pawiem zielonym. Samce s? du?e z d?ugim, bogato zdobionym ogonem, wykorzystywanym przez nie w czasie okresu godowego. To co je odró?nia od Pawia zielonego to ciemnoniebieski kolor szyi i piersi, skóra twarzy jest bia?a, czub jest w kszta?cie wachlarza. Niedojrza?e samce maj? ró?ne upierzenie, ale zawsze posiadaj? wachlarzowaty czub oraz nakrapiane na niebiesko górne cz??ci cia?a. W drugim roku ?ycia samce wykazuj? krótszy ogon, cz?sto bez charakterystycznych wzorów pawiego oczka. W trzecim roku ?ycia osi?gaj? one pe?ne upierzenie i dojrza?o?? seksualn?. Jakkolwiek ogon mo?e rosn?? przez kolejne dwa lub trzy lata.
Samica raczej bura w porównaniu do samca, skóra twarzy jak i kszta?t czuba, s? takie same jak u samca czyli skóra jest bia?a a czub wachlarzowaty, ale kolor czuba jest br?zowy. Gard?o jest bia?e, pier? i ty? szyi zielony, podbrzusze p?owo?ó?ty do kremowego, reszta upierzenia jest koloru br?zowo- szarego. Wyst?powanie w naturalnym ?rodowisku: bardzo popularny we wszystkich obszarach naturalnego wyst?powania.
Ciekawe fakty: jest to narodowy ptak Indii. Bardzo cz?sto ten gatunek jest po prostu nazywany pawiem. Pavo znaczy po ?acinie paw, cristatus znaczy czubiasty. Pawie by?y znane hodowcom od najdawniejszych czasów, zapiski o ich istnieniu w hodowlach pochodz? ju? z czasów egipskich faraonów, greckich demokracji czy cesarstwa rzymskiego.


Warszawa a w niej ?azienki Królewskie i pawie - ptaki pró?ne od dzieci?stwa


Podsumowuj?c w krótki sposób temat :
Pawie s? du?ymi, kolorowymi ptakami z rodziny kurowatych. Ptaki te s? powszechnie znane i cenione, ju? od setek lat, ze wzgl?du na imponuj?cy ogon z d?ugich piór, który, kiedy z?o?ony, ci?gn? po ziemi jako swoisty tren. A owe pióra upstrzone s?, jak?e charakterystycznymi niebiesko-z?oto-zielonymi "pawimi oczkami". D?ugo?? ogona stanowi a? 60% ca?ej d?ugo?ci ptaka. Imponuj?cych rozmiarów ogon u?ywany jest w trakcie ta?ca godowego, jaki prezentuje samiec aby zauroczy? samic?. Podczas tego rytua?u samiec unosi ogon, rozk?ada go tak, ?e z przodu tworzy on wachlarz, a tylnie pióra swobodnie opadaj? a? do ziemi. Uwa?a si?, i? samice wybieraj? partnera ze wzgl?du na jego wielko??, barw? upierzenia oraz prezencj? piór ogona. Niektóre z samców dzi?ki walorom swego ogona mog? zgromadzi? "harem" nawet do 7 samic, a ka?da z nich mo?e znie?? od 3 do 5 jaj. Jakkolwiek dziko ?yj?ce pawie gromadz? si? w wi?ksze stada.
Pawie s? ptakami grzebi?cymi, ?ywi? si? insektami, drobn? ro?linno?ci? oraz ma?ymi ?yj?tkami. Istniej? 3 gatunki pawi:
Paw niebieski zwany indyjskim, najbardziej popularny, rdzennie zamieszkuj?cy Indie i Sri Lank?;
Paw zielony zamieszkuj?cy Indonezj? (Jawa) oraz Birm?;
Paw kongijski jest najmniej znanym gatunkiem zamieszkuj?cym tereny afryka?skich lasów deszczowych.

Warszawa a w niej ?azienki Królewskie i pawie - ptaki pró?ne od dzieci?stwa