loading
Plitwickie Jeziora - cud natury .
Park Narodowy Jezior Plitwickich jest jedn? z najbardziej znanych i najcz??ciej odwiedzanych atrakcji turystycznych Chorwacji.Jest to ci?g niewielkich jezior o niesamowitym turkusowym kolorze przegradzaj? wapienne bariery, tworz?c liczne wodospady , a wok? panoszy si? dziewicza przyroda; ?yj? tu nawet nied?wiedzie.Krasowy teren sprzyja powstawaniu jaski? - odkryto ich tu ok. 20. Najwa?niejsze to: Modra pe?ina, Kalu?erova pe?ina, upljara, Golubinja?a, Koranska. Nie s? udost?pnione do zwiedzania.

Narodowy Park - Plitwickie Jeziora po?o?ony jest blisko granicy z Bo?ni? i Hercegowin? w ?rodkowej cz??ci kraju, oko?o 140 km od Zagrzebia we wschodniej cz??ci gr Mala Kapela i pasma Pljeevica, .Stanowi to cz??? Gr Dynarskich. Od p?nocy (od Karlovaca) mo?na dojecha? drog? krajow? nr 1 (E71) w kierunku Zadaru i Splitu, od po?udnia lepiej jest jecha? autostrad? A1 i zjecha? w Gornja Plo?a na drog? nr 1. Jest to jedno z najpi?kniejszych miejsc - pe?ne magii i uroku - stanowi?ce g?wny szlak atrakcji turystycznych w ca?ej Chorwacji , a jednocze?nie - najstarszy park narodowy .
Pierwsze prby utworzenia parku narodowego podejmowano w latach 20. XX w., ale ostatecznie powsta? w 1949 r. 30 lat p?niej teren wpisano na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Ci?g 16 jezior znajduj?cych si? na r?nych wysoko?ciach (od 503 do 636 m.n.p.m.), przedzielonych jest wodospadami. Tworz? je dwa zespo?y po??czonych kaskadowo jezior, zasilanych przez wody powierzchniowe potokw Crna, Bijela rijeka i wielu innych. System rozpoczyna rzeka Plitwica. Woda przelewa si? z jeziora do jeziora poprzez trawertynowe groble, ktre powsta?y dzi?ki odk?adaniu si? w?glanu wapnia. Zajmuje powierzchni? 295 km kwadratowych i obejmuje cz??? doliny rzeki Korany .
Jeziorem, ktre jest najwy?ej po?o?one bo na wysoko?ci 637m jest Proscansko (w najg??bszym miejscu ma 37 metrw wp?ywa to na intensywnie ciemnozielony kolor wody ) , natomiast jezioro Novakovic Brod le?y najni?ej, tj. na 503m.
Najwi?kszym, o powierzchni 82 ha jest jezioro Kozjak. Jest ono tak?e najg??bszym (46m g??boko?ci) akwenem spo?rd Plitwickich Jezior. Charakterystyczne dla tych zbiornikw s? turkusowo-b??kitno-zielone wody, ktre tryskaj? z obfitych ?rde? krasowych wype?niaj?c g??bokie niecki o wysokich i cz?sto bardzo stromych ?cianach.
Wok? ro?nie jeden z najwi?kszych w Europie - dziewiczy br. Istnieje legenda, wed?ug ktrej jeziora powsta?y po d?ugiej suszy. Wysch?a nawet rzeka Czarna, ktra dzi? zasila to cudo natury. Nie pomaga?y ?adne modlitwy oraz b?agania zrozpaczonych wie?niakw; nagle w dolinie pojawi?a si? tajemnicza posta? , ktr? by?a Czarna Krlowa ze swoim orszakiem. Wys?ucha?a pr?b nieszcz??nikw ; nagle niebo w huku grzmotw rozdar?y b?yskawice. Kiedy po kilku dniach intensywnych opadw znikn??a mg?a rozpo?cieraj?ca si? nad ziemi? i wysz?o s?o?ce ludziom ukaza?y si? jeziora, z ktrych woda przelewa?a si? pi?knymi wodospadami. To w?a?nie by?y i s? do dzi? Plitwickie Jeziora. Wi?kszo?? jezior swoje nazwy zawdzi?cza legendom i historiom zwi?zanym z ?yciem wok? tych jezior w dawnych czasach.
Jedno z jezior, to Ciganovac Jezero. Jego nazwa pochodzi od legendy o Cyganie, ktry ?owi?c w jeziorze ryby utopi? si? w nim. Jezioro to zasilane jest wod?, z Pro?anskog Jezera oraz wodami z podziemnego potoku.
Nast?pnymi jeziorami s?: Okrugljak Jezero tu nazwa pochodzi od kszta?tu jeziora, do ktrego woda najpierw siedmiometrowym a potem dwudziestometrowym wodospadem przedostaje si? z Ciganovca. Batinovac Jezero lub Bakinovac to nazwa zwi?zana z wie?niakiem o nazwisku Batini? lub od babci (starej kobiety) "baki", ktra si? w nim utopi?a. Jezioro to otoczone jest wspania?ymi, dumnie wybijaj?cymi si? w gr? drzewami bukowymi. Jezioro Galovac wzi??o nazw? od Kapitana Gala, pogromcy Turkw lub od zbja Galovi?a. Mamy okazj? podziwia? tu dwudziestoo?miometrowy wodospad. Inna legenda opowiada o skarbie rodziny Govanov, ktry w jeziorze zaton?? i od nazwiska tej rodziny wzi??a si? nazwa akwenu.
Interesuj?ce jest to, ?e woda z jeziora wyp?ywa z niego podziemnym odp?ywem nie wiadomo z jakiego, ani w jakim kierunku; nikt nie potrafi powiedzie? , dlaczego i jak to si? dzieje. Pod Labudowa?kim slapem, czyli - wodospadem , istnieje sie? podwodnych jaski?. O Milino Jezero legenda mwi, i? utopi? si? w nim Mili Miri? mieszkaj?cy w Miri? tropine. Nazwa Gradinsko Jezero lub Jezerce, pochodzi od zamku znajduj?cego si? dawniej na wzniesieniu pomi?dzy tym w?a?nie jeziorem a jeziorem Kozjak. Posiada ono ciekaw? kolorystyk? - od jasno zielonej do prawie bia?ej na p?yciznach (to ze wzgl?du na bia?y mu? stanowi?cy pod?o?e) a? po ciemno zielon? w g??bszych miejscach. Jezioro Burgeti lub Bukowi nazw? zawdzi?cza wzburzonemu nurtowi, tworz?cemu liczne wiry.
O najwi?kszym i najg??bszym jeziorze , ktrego nazwa brzmi Kozjak (po polsku Kozie Jezioro ) legenda opowiada tymi s?owami: pewnej zimy 30 kz ucieka?o przed stadem wilkw. Jedynym ratunkiem by?a wyspa znajduj?ca si? na jeziorze. Kozy bieg?y po cz??ciowo zamarzni?tym jeziorze .
Ld by? bardzo kruchy. Nie wytrzyma? ich ci??aru i wszystkie utopi?y si? w nim. Nad tym jeziorem ma swj koniec oko?o 50 kilometrowa trasa wiod?ca przez ca?y park. Jedn? z atrakcji jeziora jest wyspa d?ugo?ci ok. 275 m i szeroko?ci 60 m. W 1888 r. odwiedzi?a j? Ksi??niczka Stefania i od tego momentu wysp? nazwano Wyspa Stefanii.
B?d?c z grupami na terenie Plitwickiego Parku , spacer zaczynam od wej?cia nr 1 , przy ktrym s? kasy , kantor, bar, toalety, a parking autokarowy znajduje si? nieopodal, po drugiej stronie drogi. By dosta? si? do niego ( lub do Parku ) nale?y przej?? k?adk? nad jezdni?. Zaraz po wej?ciu na teren Plitwic w oczy rzuca si? cud natury - niesamowity widok, zapieraj?cy w piersi dech; u stp mamy kanion rzeki Korany, przebijaj?cy si? przez strome zalesione stoki, a przed sob? 76-metrowy wodospad unosz?cy si? na poduszce z mg?y. Wodny py? nasyca powietrze, tworz?c ba?niow? dekoracj?.
Schodz?c w d? kieruj? si? ca?y czas na literk? B ( to jest bardzo pomocne w informowaniu ludzi, gdyby si? gdzie? po drodze zgubili ) ; droga prowadzi wytypowanymi szlakami , a idzie si? specjalnymi k?adkami usytuowanymi wok? jezior. W ten sposb dochodzimy do jeziora Kozjak; chwilk? odpoczniemy na polanie w?rd cudownej przyrody i dalsz? w?drwk? pokonamy stateczkiem, ktrym dop?yniemy do przystani . Stamt?d jedziemy specjaln? kolejk? do przystanku St1 i dalej piechot? do wej?cia nr 1, przypatruj?c si? po drodze pi?knym widokom jezior. Na terenie parku ro?nie oko?o 1100 gatunkw ro?lin, w tym wiele endemitw.

Plitwickie Jeziora - cud natury .


S? tu ro?liny zarwno ?rdziemnomorskie, jak i w?a?ciwe terenom borealnym. Przede wszystkim w lasach otaczaj?cych jeziora spotka? mo?na buka zwyczajnego, jod?? pospolit?, klona, ?wierka, sosn?.??ki porastaj? kolorowe kwiaty ponad? ?50? ?gatunkw storczykw europejskich,? ?w tym obuwik pospolity.? ? Spaceruj?c szlakiem spotka? mo?na salamandr? plamist?, traszk?, ?ab?, gady m.in. jaszczurki, ?mije, zaskro?ce oraz ??wie b?otne.
Wyst?puje oko?o 140 gatunkw ptakw, m.in. dzi?cio?y, kaczki, sweczki, a nawet przylatuje orze? przedni i sok? w?drowny. ?yj? tak?e kuny, wilki, lisy, borsuki i nied?wiedzie brunatne, rysie, sarny, dziki i jelenie. W jaskiniach Parku ?yje 15 gatunkw nietoperzy.

Plitwickie Jeziora - cud natury .

Na Plitwickich Jeziorach rozpocz??a si? wojna serbsko-chorwacka. Jej pod?o?em by? konflikt o Krajin?. W Wielkanoc 31 marca 1991 roku na terenie parku dosz?o do starcia policjantw serbskich i chorwackich w wyniku ktrego zgin??y dwie osoby (Serb i Chorwat). W wyniku wojny zniszczona zosta?a prawie ca?a infrastruktura parku, przyroda szcz??liwie ocala?a. Ciekawostk? jest to, ?e film "Winnetou" zosta? nakr?cony na Jeziorach Plitwickich. Rwnie? akcja "Skarbu w srebrnym jeziorze" rozgrywa si? na tych cudownych terenach.

 

Komentarze 

 
#1 ?ukasz Chmielewski 2013-06-24 09:47
Cytować
 
 
#2 Janusz Trynkowski 2016-07-22 13:04
Zgadzam si?. Bajeczne miejsce
Cytować
 
 
#3 Grzegorz krysciakk 2016-08-16 10:26
Niesamowity widok
Cytować