loading

Warto wiedzie?

1. Jakie s? r?nice miedzy pilotem a przewodnikiem ?

2. W jakich sytuacjach lub na jakich terenach musz? wynaj?? przewodnika ?

3. Co to jest czas pracy kierowcy ?

4. Kto mo?e kontrolowa? moje uprawnienia turystyczne ?

5. Kto odpowiada za bezpiecze?stwo dzieci w autokarze ?

6. Czy na wycieczce mog? da? swoim wychowankom czas wolny ?

7. Czy podczas jazdy autokarem ka?dy musi zapi?? pasy ?

8. Kto mo?e jecha? na wyjazd jako opiekun ?

9. Czy na wycieczce mog? gra? z dzie?mi w pi?k? lub poprowadzi? podchody ?

10. Czy mog? jecha? autokarem je?li przed samym wyjazdem nie zosta? on skontrolowany przez policje ?

11. Czy opiekunowie grup p?ac? za bilety wst?pu do obiektw ?

1. Jakie s? r?nice miedzy pilotem a przewodnikiem.

Wed?ug Ustawy o Us?ugach Turystycznych z 1997 roku:

przewodnik turystyczny to osoba zawodowo oprowadzaj?ca turystw lub odwiedzaj?cych po wybranych obszarach, miejscowo?ciach i obiektach oraz udzielaj?ca o nich informacji.

Do zada? przewodnika turystycznego nale?y oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowo?ciach, obszarach i obiektach.

Pilot wycieczek to osoba towarzysz?ca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuj?ca opiek? nad nimi i czuwaj?ca nad sposobem wykonania na ich rzecz us?ug.

Do zada? pilota wycieczek nale?y sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezb?dnym zakresie, wynikaj?cym z charakteru imprezy, czuwanie nad sposobem wykonywania us?ug ?wiadczonych na rzecz uczestnikw podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotycz?cych ?wiadczonych im us?ug, a tak?e reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentw ?wiadcz?cych us?ugi w trakcie trwania imprezy.

Innymi s?owy pilot wycieczek pe?ni rol? opiekuna grupy, jest odpowiedzialny za realizacje programu (np. sprawdzenie listy obecno?ci, kwaterowanie grupy, informowanie o kolejno?ci i czasie zwiedzania obiektowy, pilotowanie kierowcy, doprowadzenie grupy do miejsca noclegu czy do przewodnika itp.). Przewodnik pe?ni rol? osoby opowiadaj?cej o danym terenie. Cz?sto jedna osoba posiada oba uprawnienia.

2. W jakich sytuacjach lub na jakich terenach musz? wynaj?? przewodnika.

Przepisy jasno okre?laj? w jakich sytuacjach musimy skorzysta? z us?ug przewodnika. Radzimy jednak bra? go zawsze, gdy tylko jest taka mo?liwo??. Koszt wynajmu roz?o?ony na grup? nie jest bardzo wysoki, a pami?tajmy, ?e przewodnik przewa?nie dysponuje wi?ksz? od naszej gam? informacji zarwno krajoznawczych jak i tych, ktre pomog? nam dobrze przeprowadzi? wyjazd (ta?sze parkingi, polecane obiekty gastronomiczne itp).

W Polsce w sk?ad obszarw obj?tych obowi?zkiem skorzystania z us?ug przewodnickich wchodz?:

  • Wszystkie Parki Narodowe
  • Grupy grskie o wysoko?ci powy?ej 1000 mnpm
  • Nast?puj?ce miasta: Trjmiasto, Katowice z GOP, Krakw, Lublin, ?d?, Pozna?, Szczecin, Toru?, Warszawa, Wroc?aw

3. Co to jest czas pracy kierowcy.

Przy planowaniu wycieczki wa?ne jest, aby?my nie zapominali o tym, ?e jeste?my ograniczeni normami zwi?zanymi z czasem pracy kierowcy. W praktyce wygl?da to nast?puj?co:

Kierowca mo?e pracowa? (liczymy od uruchomienia pojazdu danego dnia) maksymalnie 13h, w tym 9h jazdy. 2 razy w tygodniu czas pracy mo?na zwi?kszy? do 15h, w tym 10h jazdy. W tym przypadku nadprogramowe godziny trzeba odda? w nast?pnym tygodniu. Kolejn? kwesti? s? przerwy podczas jazdy. Kierowca zobowi?zany jest to zrobienia przerwy po maksymalnie 4.5h jazdy. Przerwa musi trwa? minimalnie 45 minut. Mo?na j? podzieli? na 2 mniejsze, lecz trzeba pami?ta?, ze pierwsza z nich nie mo?e by? krtsza ni? 15 min, za? druga powinna trwa? minimalnie 30 minut.

Pami?tajmy, ze kierowca musi dojecha? do nas z bazy, a po zako?czeniu wycieczki do niej wrci?, wiec czas pracy nie b?dzie liczony od miejsca i godziny podstawienia autokaru.

Wszelkie informacje mo?na znale?? pod adresem http://tachospeed.pl/pl_ustawy_i_dyrektywy.php .

4. Kto mo?e kontrolowa? moje uprawnienia turystyczne.

Do kontroli uprawnie? turystycznych powo?ane s? specjalne osoby, posiadaj?ce imienne upowa?nienie od marsza?ka danego wojewdztwa. Warto pami?ta?, ?e policja, stra? miejska, czy inni przewodnicy cz?sto owych upowa?nie? nie posiadaj? i dokonuj? kontroli ca?kowicie bezprawnie.

5. Kto odpowiada za bezpiecze?stwo dzieci w autokarze.

Za bezpiecze?stwo osb nieletnich w ka?dej sytuacji odpowiada wychowawca kolonijny.

6. Czy na wycieczce mog? da? swoim wychowankom czas wolny.

Kategorycznie nie. Prawo jasno zabrania pozostawienia osb nieletnich bez opieki osb doros?ych. Przepis ten jest nagminnie ?amany na wszelkiego typu wyjazdach i koloniach, lecz pami?tajmy, ?e gdy zdarzy si? niemi?y wypadek b?dziemy mieli du?y problem.

7. Czy podczas jazdy autokarem ka?dy musi zapi?? pasy.

Gdy autokar wyposa?ony jest w pasy bezpiecze?stwa, ka?da osoba zobowi?zana jest do ich zapi?cia. Bez wzgl?du na wiek czy pe?nion? funkcj?.

8. Kto mo?e jecha? na wyjazd jako opiekun.

  • osoby ktre uko?czy?y kurs wychowawcy kolonijnego
  • nauczyciele (wymagane za?wiadczenie o zatrudnieniu z macierzystej szko?y),
  • instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika w??cznie,
  • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK,
  • trenerzy i instruktorzy sportowi.

Warto podkre?li?, ?e RODZICE jad?cy na wycieczk? w charakterze opiekuna, nie spe?niaj?cy wy?ej wymienionych wymogw, w ?wietle prawa traktowani s? jako zwykli uczestnicy wyjazdu.

9. Czy na wycieczce mog? gra? z dzie?mi w pi?k? lub poprowadzi? podchody.

Wszelkie zaj?cia ruchowe mo?e prowadzi? tylko i wy??cznie wykwalifikowana kadra, tj: nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu lub rekreacji. Przepis ten jest nagminnie ?amany. Przewa?nie wynika to z braku wiedzy osb organizuj?cych wyjazd. pami?tajmy jednak, ?e brak znajomo?ci prawa nie zwalnia nas z obowi?zku jego przestrzegania. W przypadku kontroli lub nieszcz??liwego wypadku mo?emy mie? spory problem.

10. Czy mog? jecha? autokarem je?li przed samym wyjazdem nie zosta? on skontrolowany przez policje.

Tak, oczywi?cie. Osoby organizuj?ce wyjazdy cz?sto uwa?aj?, ze jedynym dowodem na potwierdzenie sprawno?ci autokaru jest przebadanie go przed samym odjazdem. Nic bardziej mylnego. Autokar, tak samo jak nasze auto osobowe aby by? dopuszczony do ruchu musi raz do roku przej?? specjalistyczne badania na stacji diagnostycznej. Owe za?wiadczenie (musi znajdowa? si? w autokarze) jest wystarczaj?cym dokumentem mwi?cym o sprawno?ci pojazdu. Oczywi?cie wiadome jest, ?e pokazowa kontrola przed rodzicami wygl?da bardzo dobrze. Pami?tajmy jednak, ?e sprawdzenie autokaru przed samym odjazdem nie daje nam ?adnej gwarancji, ?e owy pojazd na naszej wycieczce si? nie zepsuje. Policja przyje?d?aj?ca na kontrole, przewa?nie dokonuje bardzo pobie?nych ogl?dzin autokaru.

11. Czy opiekunowie grup p?ac? za bilety wst?pu do obiektw.

Nie ma przepisw normuj?cych owa kwestie, jednak wi?kszo?? instytucji przyjmuje niepisan? zasad?: 1 opiekun na 15 osb gratis. Pilot lub przewodnik przewa?nie wchodz? za darmo, niezale?nie od liczebno?ci grupy.