loading

Wyszukiwarka: Przewodników, Instruktorów, Pilotów wycieczek

(np: Warszawa, Karkonosze, Tatry)

Ostatnio zarejestrowali się:

Lucyna Jakubowska
BiuroPodróży Ramis-Bort
Rafał Jurke
OrganizacjaTurystyczna SzlakPiastowski
Ustka nadmorskie miasto
Ustka to nie tylko miejsce wakacyjnych przygd, od ponad 150 lat przyje?d?a si? tu w celach leczniczych. Nadmorskie po?o?enie, bogactwo lasw, czyste powietrze bogate w jod, obfite z?o?a borowinowe oraz ?rd?a solankowe to atuty, ktre pozwoli?y w 1987 roku uzyska? miastu statut Uzdrowiska. Ju? przed I Wojn? ?wiatow? leczono w Ustce choroby drg oddechowych, reumatyzm, choroby uk?adu kr??enia, tarczycy, ?o??dka i choroby nerwowe.

Ustka ma przed sob? otwarte morze co powoduje, ?e jest pod bezpo?rednim wp?ywem uzdrawiaj?cego klimatu morskiego. Morski aerozol w po??czeniu z leczniczym dzia?aniem ?ywicy czarnej sosny powoduje specyficzny, jedyny w Polsce mikroklimat, a lekka bryza wiej?ca od morza stanowi naturaln? inhalacj?. Ustka ma niemal idealnie czyste powietrze. Nad kana?em portowym o ka?dej porze roku wyst?puj? r?nice temperatur wody i powietrza tworz?c poduszk? hydrotermiczn?, dzi?ki ktrej opadaj? wszelkie zapylenia. To filtr, ktry nie przepuszcza ?adnych zanieczyszcze?. Ciekawostk? jest rwnie? to, ?e na wszystkich mapach ?wiata rejon Ustki zaznaczony jest jako miejsce anomalii magnetycznych. Objawia si? to nie tylko b??dnymi wskazaniami kompasu, ale i tym, ?e w trakcie pobytu w Ustce w naturalny sposb uzupe?niamy niedobory magnezu. Wszystko to sprawia, ?e wystarczy sam pobyt w Ustce by odczu? popraw? zdrowia i samopoczucia. Przybywaj?cy do Ustki kuracjusze odda? si? mog? pod opiek? jednego z sanatoriw, w ktrych zapewnion? maj? opiek? medyczn? lub zamieszka? w dowolnie wybranym hotelu czy pensjonacie i indywidualnie korzysta? z zabiegw leczniczych pod nadzorem lekarza balneologa. Podstawowe zabiegi stosowane w usteckim uzdrowisku to: k?piele solankowe, hydroterapia, inhalacje, masa?e, ok?ady parafinowe, magnetoterapia, talassoterapia, krioterapia i kinezyterapia. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Ustce pochodzi z 1337 roku. Dokument ten stwierdza miedzy innymi, ?e ca?y i niepodzielny port Ustka po?o?ony po obu stronach rzeki S?upi pod wzgl?dem prawnym stanowi w?asno?? miasta S?upska. Ten stan rzeczy trwa? przez pi?? i p? wieku. W tym czasie przez Ustk? wid? szlak handlowy ??cz?cy S?upsk wczesny port morski z portami handlowymi Niemiec, Danii i Szwecji. Koniec XVIII wieku by? burzliwym okresem dla Europy, zawierucha napoleo?ska nie omin??a i naszych ziem. Na prze?omie 1806 i 1807 roku wojska francusko polskie zdoby?y S?upsk i Ustk?, ktre sta?y si? garnizonami i gospodarczym zapleczem Wielkiej Armii Napoleona. Pocz?tkowo Ustka by?a miejscowo?ci? letniskow? g?wnie dla szlachty i okolicznych mieszczan. Jednak dogodne po??czenie Ustki ze S?upskiem i innymi miejscowo?ciami oraz znakomite warunki klimatyczne czyni?y z niej coraz szerzej znan? miejscowo??. Wydzielono osobn? pla?? dla kobiet i dzieci po wschodniej stronie S?upi, osobn? dla m??czyzn po stronie zachodniej. Ustawiono pierwsze pomosty i kabiny. W 1878 r. doprowadzono do Ustki lini? kolejow?. Stopniowe zwi?kszanie si? ilo?ci ludno?ci sta?ej w Ustce oraz ci?g?y dop?yw kuracjuszy i wczasowiczw spowodowa?y, ?e rozwija?a si? us?ugowa i noclegowa baza w mie?cie. Stanowi?y j? hotele, pensjonaty, restauracje, budynki zabiegowe, k?pieliskowe.

Ustka nadmorskie miasto

Prawa miejskie Ustka otrzyma?a 22 marca 1935 roku. Do 1947 roku nie by?a urz?dowo ustalona nazwa miasta. Na pocz?tku funkcjonowa?o kilka nazw: Nowy S?upsk, Uszcz lub Uj??, Postomin a nawet S?upiouj?cie. Ostatecznie ustalona zosta?a nazwa Ustka. Do dzi? pozosta?y elementy ?wiadcz?ce o historii tego miasta: neogotycki ko?ci? z ko?ca XVIII wieku, przyportowy spichlerz s?u??cy kiedy? za magazyn zbo?owy, latarnia morska z czerwonej licowanej ceg?y, szachulcowe kamieniczki oraz kilka rybackich chat. to jedne z najstarszych Polskich miast. Osada znana by?a ju? w VIII w., cho? wczesna lokalizacja grodu nie mia?a nic wsplnego z dzisiejszymi granicami miasta. Istnieje legenda, ?e w?a?nie dlatego przez d?ugi czas nie by?a ona stale zasiedlona. Mieszka?cy nawet na zim? przenosili si? pono? do pobliskich Zimowisk i podobno dlatego w?a?nie wie? ta ma tak? nazw? (po niemiecku: Wintershagen). Podobnie mia?o by? podczas wojen. ?ladem tej sagi jest zdarzenie odnotowane przez jednego z miejscowych kronikarzy: gdy w lecie 1870 roku wybuch?a wojna francusko-pruska i na Ba?tyku pojawi?a si? eskadra francuskich okr?tw, sporo ustczan w po?piechu spakowa?o manatki i ewakuowa?o si? do miejscowo?ci po?o?onych dalej od brzegu, byle tylko nie narazi? si? na bombardowanie. Podobne sytuacje mog?y zdarza? si? wcze?niej. Ataku morza i z morza obawiano si? tu a? do czasw najnowszych i starano si? przed nimi zabezpieczy?. Do dzi? ?wiadcz? o tym nadmorskie bunkry. Wiadomo, ?e w czasie wojny trzydziestoletniej, w obawie przed desantem Szwedw, ktrzy zreszt? i tak pojawili si? tutaj, oficerowie cesarscy i zachodniopomorscy kazali zabezpieczy? wej?cie do portu drewnian? k?od?. Nikt nie mg? wp?yn?? do Ustki, dopki k?oda nie zosta?a podniesiona, jak szlaban. W czasie wojen napoleo?skich nad brzegiem morza w Ustce ulokowano ?o?nierzy. Francuscy oficerowie w 1812 roku kazali tu Prusakom wykopa? szaniec, zbudowa? tzw. blokhauz i rozmie?ci? bateri? z?o?on? z dwch armat. ?o?nierzom towarzyszy?a nawet jedna markietanka, a do zada? takich pa? nale?a?o nie tylko opatrywanie i ?ywienie ?o?nierzy. Bateria napoleo?ska mog?a znajdowa? si? w miejscu, gdzie dzi? stoi latarnia morska lub na 12-metrowej wydmie przy zachodnim brzegu S?upi, przy dzisiejszej ul. Westerplatte, gdzie w 1937 roku hitlerowcy zbudowali bateri? Bluecher. Trzecie Molo w Ustce znajduje si? na pla?y zachodniej oko?o p? kilometra na zachd od wej?cia do portu.

Ustka nadmorskie miasto

To niedoko?czone trzecie molo to pozosta?o?? po gigantycznej inwestycji hitlerowskiej.Nowe molo mia?o mierzy? ponad p?tora kilometra d?ugo?ci. Mi?dzy trzecim molem i obecnym portem mia?y powsta? dwa wielkie baseny dla olbrzymich statkw p?ywaj?cych po Ba?tyku. Port w Ustce mia? by? ewentualno?ci? na to jak Polacy mieli by zaj?? Wolne Miasto Gda?sk i odci?? Niemcw od Ba?tyku. Dzi?ki wielkiemu portowi w Ustce, czas podr?y z Berlina do Krlewca mia? ulec skrceniu a? o 9 godzin. Rzesza na jego budow? przeznaczy?a 30 mln. marek. Budow? rozpocz?to wiosn? 1938 roku, a przerwano 23.09.1939 r., zaraz po wybuchu II wojny ?wiatowej. Niedoko?czone molo od 60 lat jest niszczone przez morze, pomaga w opalaniu i morskim w?dkarzom. Latarnia morska w Ustce usytuowana jest tu? przy nadmorskim deptaku przy wej?ciu na portowe molo. Wysoko?? wie?y wynosi 19,5 m, natomiast wysoko?? ?wiat?a 22,2 m n.p.m. Zasi?g ?wiat?a to 18,0 Mil Morskich (ok. 33,3 km). Co tam ?wieci ? ?rd?em ?wiat?a jest uk?ad optyczny sk?adaj?cy si? z dwu pozycyjnego zmieniacza z ?arwkami o mocy 1000W i cylindrycznej soczewki Fresnela o ?rednicy 1 m. ?wiat?o jest widoczne tylko od strony morza. Historia Latarni: Pierwotnie latarni? by?a aparatura Fresnela z b?bnow? soczewk? i lamp? oliwn? jako ?rd?o ?wiat?a, o zasi?gu 6 Mm. By?a ona podnoszona na maszcie stacji pilotw z 1871 roku. W 1892 roku wybudowano now?, dwukondygnacyjn? stacj? pilotw z przylegaj?c? do niej od po?udnia o?miok?tn? wie??, na ktrej znajduje si? bia?a laterna. Latarnia w Ustce przetrwa?a bez szwanku II Wojn? ?wiatow? i zosta?a uruchomiona ju? 15 listopada 1945 roku. W 1993 roku latarnia morska w Ustce zosta?a wpisana do rejestru zabytkw.