loading

Regulamin

I. Wst?p

Poni?szy Regulamin okre?la zasady funkcjonowania serwisu internetowego baza-przewodnikow.pl
W Regulaminie okre?lone s? prawa i obowi?zki zarejestrowanych u?ytkownikw serwisu baza-przewodnikow.pl oraz zasady dzia?ania serwisu baza-przewodnikow.pl
Serwis baza-przewodnikow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie? Regulaminu w ka?dej chwili, informuj?c o tym U?ytkownikw serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na pocz?tku tre?ci Regulaminu.

II. Baza Przewodnikw

Serwis internetowy Baza Przewodnikw, zrzesza osoby zwi?zane zawodowo z turystyk? rekreacyjn? i wyczynow?.
Serwis umo?liwia dotarcie do osb o okre?lonych kompetencjach i uprawnieniach, prowadz?cych us?ugi w obszarze turystyki.

III. Rejestracja/Konto

 1. Rejestracja w serwisie jest bezp?atna.
 2. U?ytkownik rejestruj?c si? akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. U?ytkownik ma obowi?zek podania prawdziwych danych.
 4. U?ytkownik mo?e posiada? maksymalnie jedno konto w serwisie baza-przewodnikow.pl.
 5. Zabrania si? przekazywania has?a do konta osobom trzecim.
 6. Konto nie u?ytkowane przez okres d?u?szy ni? 12 miesi?cy od ostatniego zalogowania, zostanie usuni?te bez uprzedniego powiadomienia.
 7. W przypadku stwierdzenia ?amania przez U?ytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane.
 8. U?ytkownik mo?e skasowa? konto, wysy?aj?c pro?b? o usuni?cie do administracji serwisu. Administrator baza-przewodnikow.pl w ci?gu kilku dni roboczych rozpatrzy pro?b?. Po usuni?ciu konta nie ma mo?liwo?ci jego przywrcenia.
 9. Zespl baza-przewodnikw.pl ma prawo zablokowania, b?d? usuni?cia Konta U?ytkownika bez konieczno?ci podania przyczyny i informowania o tym fakcie U?ytkownika.
 10. Serwis baza-przewodnikw.pl dok?ada wszelkich stara?, aby dane u?ytkownikw by?y nale?ycie chronione. Dane u?ytkownikw nie b?d? udost?pniane osobom trzecim.

IV. Zasady korzystania z seriwsu

 1. U?ytkownikowi niedozwolone jest umieszczanie wulgaryzmw i zwrotw mog?cych w jakikolwiek sposb naruszy? czyj?? godno?? osobist?, religijn?, obra?aj?cych innych osoby.
 2. Zabrania si? umieszczania tre?ci i linkw do materia?w pornograficznych w jakiejkolwiek formie.
 3. Zabrania si? u?ywania programw (botw) generuj?cych wywo?ania serwerw baza-przewodnikow.pl.
 4. U?ytkownik o?wiadcza, i? posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materia?w umieszczonych w Serwisie, a w szczeglno?ci do zdj??.
 5. U?ytkownik ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za korzystanie z konta.

V. Zastrze?enia

Serwis baza-przewodnikw.pl zastrzega sobie prawo do:
 1. Mo?liwo?ci usuwania kont u?ytkownikw, bez powiadomienia i bez podania przyczyny.
 2. Wy??czenia serwisu, na czas nieokre?lony.

VI. Zasady umieszczania w?asnych artyku?w/wpisw

 1. Nie wolno zamieszcza? artyku?w ktre s? bezpo?redni? reklam?.
 2. Nie wolno duplikowa?, kopiowa? tre?ci z innych stron internetowych.
 3. Nie wolno wykorzystywa? zdj??,ktre nie s? w?asno?ci? u?ytkownika.
 4. U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za zdj?cia, materia?y, tre?? umieszczona w artykule.
 5. U?ytkownik publikuj?c artyku? o?wiadcza jednocze?nie ?e jest on jego w?asn? twrczo?ci?.
 6. Artyku?y s? oceniane przez administratora serwisu. Po pozytywnej ocenie mog? zosta? opublikowane. Administrator ma prawo do edycji tre?ci tre?ci artyku?u.