loading
gra miejska

Informacje szczegółowe

powrót powrót
Ilona Sobik
pomorskie
Ustka
tel.+48608688762
e-mail: ilonka1106@onet.eu
rozliczenia: nie wystawiam rachunkw
profil qrcode
Moje wykszta?cenie humanistyczne i szerokie zainteresowania (zw?aszcza geografia, pedagogika, psychologia, historia, wsp?czesne stosunki spo?eczne i polityczne) rozwijane s? przez ca?y czas. Dzi?ki temu potrafi? du?o i ciekawie opowiada? o wielu miejscach i obiektach oraz ?atwo dostosowa? swoje informacje do zainteresowania danej grupy turystw.
Potrafi? bardzo ?atwo nawi?zywa? kontakt z grup? i poszczeglnymi lud?mi, rozwi?zywa? niespodziewane problemy i roz?adowywa? napi?t? atmosfer?. Mam mi?? powierzchowno?? i jestem osob? wzbudzaj?c? sympati? oraz zaufanie.
Wielokrotnie, ju? od czasw studiw kierowa?am placwkami wypoczynkowymi dla dzieci i m?odzie?y.
Przez kilka lat by?am rwnie? kierownikiem ds. pedagogicznych w ca?orocznym O?rodku wypoczynkowo-kolonijnym.
Pracowa?am tak?e z grupami osb niepe?nosprawnych zarwno z dzie?mi, jak i m?odzie?? oraz doros?ymi.
Jestem osob? woln?, bez zobowi?za? rodzinnych i dyspozycyjn? o ka?dej porze.
Uprawnienia
Pilot wycieczek (państwa):
  • Chorwacja
  • Czechy
  • Litwa
  • Ukraina
  • W?ochy